Přihlášení

Poctivé, šité
fotoknihy
Foto
kalendáře
Léčivé
knihy

Tigris
Produktovy banner SPOLEČNÝ

Ochrana osobních údajů

Tigris, spol. s r. o., Nábřeží 599, Zlín, PSČ 760 01 • IČ: 607 02 559

1. Přehled právní úpravy

• Listina základních práv a svobod (čl. 10)
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 77 a násl.)
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) – čl. 8

2. Základní pojmy

a) Osobní údaj: § 4 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb.
jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu

b) Citlivý údaj: § 4 písmeno b) zákona č. 101/2000 Sb.
osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů

c) Zpracování osobních údajů: § 4 písmeno e) zákona č. 101/2000 Sb.
jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace 

3. Ochrana dat

Společnost Tigris, spol. s r. o., bere ochranu osobních údajů svých zákazníků velice vážně a drží se zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V žádném případě nejsou získané údaje prodávány ani jinak předávány za úplatu.

Osobní data (osobní údaje) jsou jakékoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Do této kategorie spadají informace, jako je například jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Osobními daty nejsou informace, které nemají přímé spojení se skutečnou identitou osoby – jako například navštívené internetové stránky nebo počet uživatelů stránky.

4. Správce

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Tigris, spol. s r. o. Společnost Tigris provádí veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření potřebná pro zajištění osobních dat před ztrátou nebo zneužitím. Data jsou ukládána v bezpečném operačním prostředí, které není veřejně přístupné.

5. Zpracování dat, souhlas s užitím

Pokud zákazníci navštíví internetové stránky portálu TIGRISfotoknihy.cz, ukládají webové servery společnosti Tigris standardně za účelem bezpečnosti systému dočasně následující údaje:
• spojovací data dotazujícího počítače (IP adresu), 
• identifikační data typu použitého internetového prohlížeče a operačního systému, 
• internetové stránky společnosti Tigris, které zákazníci navštěvují, 
• datum a délku návštěvy.

Společnost Tigris zaznamenává a ukládá mimo to veškerá data, která jsou zákazníky zadána na internetových stránkách nebo sdělena společnosti Tigris jiným způsobem. Těmito daty jsou například:
• firma 
• daňové identifikační číslo
• oslovení 
• jméno objednávajícího
• oddělení 
• adresa
• e-mail 
• telefonní číslo
• číslo faxu

Zákazníky předané osobní údaje využívá společnost Tigris výhradně za účelem technické administrace internetových stránek a plnění přání a požadavků zákazníků, tedy zpravidla pro přípravu a realizaci smluv, dodávku zboží a poskytování služeb, pro realizaci plateb a potřebné kontroly, případně pro usnadnění objednávání prostřednictvím vedení účtu zákazníka nebo pro zodpovídání dotazů.

Společnost Tigris využívá tyto údaje i pro komunikaci se zákazníkem o produktech, službách a objednávkách, za účelem doporučení produktů a služeb zákazníkům, které by je mohly zajímat. Informace jsou společností Tigris využívány i pro zlepšování internetového obchodu a internetových stránek, k prevenci a odhalování zneužití a podvodů, případně pro zajištění technických, logistických nebo jiných služeb třetími osobami. Kromě toho jsou tyto údaje používány pro ukládání obsahu nákupních košíků, respektive předloh objednávek tak, aby je zákazník mohl využít při opětovném přihlášení.

Společnost Tigris je oprávněna zjišťovat, zpracovávat a ukládat uvedené údaje k uvedeným účelům na dobu neurčitou, nejméně však na dobu trvání obchodního vztahu se subjektem údajů. Zákazník k tomu uděluje svůj výslovný souhlas. Společnost Tigris je rovněž oprávněna vstupovat se zákazníky do kontaktu elektronickou poštou v souvislosti s jejich registrací v internetovém obchodu společnosti Tigris; zákazník s tím vyslovuje svůj souhlas. Pouze tehdy, pokud s tím zákazník předem projevil svůj souhlas nebo – pokud je tak předpokládáno zákonem – nevyjádřil svůj nesouhlas, využije společnost Tigris tato data i pro průzkumy orientované na produkty nebo pro marketingové účely.

Předávání nebo jiné sdělování osobních údajů třetím osobám je prováděno pouze v dále uvedeném rozsahu:
• pokud je jejich předání nutné pro realizaci smlouvy
• pokud s tím zákazník výslovně souhlasí

6. Odvolání souhlasu

Zákazník může kdykoli odvolat svůj souhlas s ukládáním a zpracováváním svých osobních údajů. K tomu postačuje zaslání e-mailu na adresu: info@tigris.cz

V případě odvolání souhlasu s ukládáním a zpracováním osobních údajů jsou tyto údaje vymazány; v tomto případě už nemůže zákazník využívat služeb internetového obchodu společnosti Tigris.

7. Nárok na opravu, zablokování nebo vymazání podle zákona o ochraně osobních údajů

Zákazník má dále podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů nárok na opravu, zablokování nebo vymazání svých údajů. 

Osobní údaje je nutno vymazat, pokud je jejich uložení nepřípustné, pokud se jedná o údaje o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, o příslušnosti k odborům, o zdraví nebo sexuálním životě, o trestném jednání nebo přestupcích.

Správce (společnost Tigris) je povinen uchovávat údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

Správce je povinen provést likvidaci osobních údajů jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. 

Při zpracování osobních údajů správce dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

8. Právo na informace

Zákazník je podle §12 zákona o ochraně osobních údajů oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to zejména o informaci o:
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

Informace jsou podávány bez zbytečného odkladu písemně. Žádost o informace je nutno podat u společnosti Tigris, spol. s r. o., Nábřeží 599, Zlín - Prštné, 760 01.

9. Další informace

Zákazníkovi je známo, že při přenosu dat po internetu není možno při současném stavu techniky zajistit jejich úplnou ochranu. Zákazník se proto musí sám snažit zajistit bezpečnost jím předávaných dat po internetu.