Přihlášení

Poctivé, šité
fotoknihy
Foto
kalendáře
Léčivé
knihy

Tigris
Produktovy banner SPOLEČNÝ

Všeobecné obchodní podmínky

Ing. Tomáš Mikulenka, 17. listopadu 604/2, 400 10 Ústí nad Labem
IČ: 66075653, DIČ: CZ7809135345

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo, elektronické objednávky a potvrzení objednávek společností Ing. Tomáš Mikulenka, 17. listopadu 604/2, 400 10 Ústí nad Labem (dále jen„zhotovitel“).  

1.2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel je seznámen s těmito VOP a vyslovuje s nimi svůj souhlas.

1.3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními VOP a jednotlivými ustanoveními smlouvy má přednost ustanovení smlouvy. Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, pokud není v těchto VOP nebo ve smlouvě uvedeno jinak. 

2. Uzavření smlouvy a objednávka

2.1. K uzavření smlouvy dochází na základě objednávky zákazníka u zhotovitele a jejím potvrzením či přijetím. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Objednávka může být doručena zhotoviteli poštou, faxem či prostředky elektronické komunikace (elektronická objednávka). Objednatel je svou objednávkou – návrhem na uzavření smlouvy vázán po dobu třiceti dnů od jeho doručení zhotoviteli.

2.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 

2.3. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto VOP.

2.4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená objednatelem v objednávkovém formuláři.

2.5. Není-li do třiceti dnů od doručení objednávky zhotoviteli odesláno potvrzení zhotovitele či nový návrh, objednávka zaniká. Potvrzení objednávky je možno učinit poštou, faxem nebo prostředky elektronické komunikace.

2.6. Doručením potvrzení objednávky objednateli je mezi stranami uzavřena smlouva. Pokud dojde k potvrzení objednávky zhotovitelem pouze ohledně části díla, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky.

2.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele po jeho převzetí a zaplacení, a to okamžikem, kdy budou splněny obě podmínky. 

2.8. Zhotovitel obchoduje na základě těchto VOP. Přijetí návrhu s odchylkami od obsahu návrhu či k němu přiložených podmínek zakládá protinávrh, není-li v průběhu jednání výslovně dohodnuto jinak, a pro vznik smlouvy je tedy třeba akceptace nového návrhu objednatelem.

2.9. Vyplněním objednávky objednatel poskytuje společnosti Ing. Tomáš Mikulenka, 17. listopadu 604/2, 400 10 Ústí nad Labem souhlas se zpracováním osobních údajů o objednateli a jeho nákupech.

3. Předmět plnění

3.1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením výrobků aktuálně nabízených pomocí webových prezentací firmy (nebo obecně polygrafických výrobků), které jsou specifikovány v objednávce nebo potvrzené objednávce zhotovitelem.

3.2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.

3.3. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

4. Práva a povinnosti stran

4.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli zhotovit a dodat objednané zboží v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté v objednávce, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy.

4.2. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem objednateli je objednatel povinen uhradit cenu dle platného ceníku společnosti Ing. Tomáš Mikulenka, 17. listopadu 604/2, 400 10 Ústí nad Labem v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky zhotovitelem.

4.3. Případné požadavky objednatele na změnu objednávky, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

4.4. Vyskytnou-li se na straně zhotovitele jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči objednateli, má zhotovitel právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a objednateli je povinen vrátit uhrazenou částku sníženou o dosud vynaložené náklady, z nichž má objednatel prospěch. Zhotovitel neodpovídá objednateli za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škody vzniklé na základě objednatelem uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé. 

5. Platební podmínky, přepravné a expedice

5.1. Možnosti úhrady objednávky jsou hotově při vyzvednutí zboží nebo na dobírku pi převzetí zboží od dopravce.

5.2. Platby, jejichž provedení je mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno bezhotovostně, se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet zhotovitele. Platby, jejichž provedení je mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich předání osobě zmocněné k tomu zhotovitelem.

5.3. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován emailem. Při platbě bankovním převodem bude zboží doručeno pouze v případě, bude-li platba připsána na účet zhotovitele nejpozději den před výrobním dnem.

6. Reklamace, odpovědnost za vady

6.1. Postup při reklamaci se řídí následujícími body:
• pro uplatnění reklamace je nutné stručně slovně popsat důvod reklamace
• je vhodné pořídit fotografii inkriminovaných částí zboží
• tyto informace zaslat na emailovou adresu zhotovitele (společnosti Ing. Tomáš Mikulenka, 17. listopadu 604/2, 400 10 Ústí nad Labem) bez zbytečného odkladu po jejich zjištění
• v některých případech může být objednatel požádán o zaslání reklamovaného produktu zpět do výroby, pak je povinen tuto žádost splnit
• po případném uznání reklamace za oprávněnou  zhotovitel zašle opravenou zakázku zdarma na dohodnutou adresu

6.2. Při převzetí  zásilky je nutné neprodleně ověřit, zda není produkt poškozen přepravcem a při případném poškození zásilku nepřevzít, sepsat reklamační protokol a reklamovat u přepravce. Pozdější reklamace nebudou uznány. 

6.3. Reklamace se vztahuje na tyto níže uvedené případy:
• pokud vzhled produktu neodpovídá objednanému (tím je myšlena například správná šablona produktu atd.)
• pokud je produkt jiného rozsahu než objednaného, například obsahuje jiný počet stran, než bylo objednáno
• pokud je produkt viditelně poškozen vinou technologie výroby (například slepené stránky, rozpadající se vazba, polepený obal, špatně ořezaná kniha, poškrábané listy)

6.4. Reklamace se nevztahuje:
• na výslednou obrazovou kvalitu fotografií danou malým rozlišením vstupních fotografií, na které byl uživatel upozorněn v editoru příslušného produktu
• na barevnou správnost výsledných fotografií danou špatnou barevností vstupních dat
• na chyby způsobené objednatelem v editoru produktu
• na vady způsobené běžným opotřebením
• na automaticky vygenerovaný produkt (vytvořením objednávky souhlasíte s navrženým produktem, který jste před objednáním v editoru zkontrolovali)
• na výřezy fotek ve fotoknize u automaticky vygenerovaného produktu editorem ani u produktů upravených uživatelem 

6.5. Odpovědnost zhotovitele za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má produkt v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy pouze do půlnoci předcházející výrobnímu dni. Výrobní dny jsou uvedeny v popisech příslušných produktů. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy probíhá zasláním emailu na adresu zhotovitele s předmětem “Odstoupení od smlouvy” a v těle emailu musí být uvedeno číslo zakázky. Společnost Ing. Tomáš Mikulenka, 17. listopadu 604/2, 400 10 Ústí nad Labem je zároveň povinna vrátit objednateli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. 

8. Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, právo na změnu ceny

8.1. Společnost Ing. Tomáš Mikulenka, 17. listopadu 604/2, 400 10 Ústí nad Labem si vyhrazuje právo zrušit/nepřijmout  objednávku nebo její část v těchto případech:
• zboží se již nevyrábí nebo nedodává
• vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)
• objednatel se dopustil podstatného porušení smluvních povinností
• objednatel je v prodlení s předáním podkladů nutných k provedení díla o více než 30 dnů;
• objednatel neposkytne dodavateli nutnou součinnost do 30 dnů poté, co o to byl zhotovitelem požádán.

8.2. V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

8.3. Společnost Ing. Tomáš Mikulenka, 17. listopadu 604/2, 400 10 Ústí nad Labem si vyhrazuje právo jednostranné změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny objednateli v okamžiku akceptace objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně objednateli potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informuje objednatele, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

8.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, jsou si strany povinny vydat, co již bylo na smlouvu plněno. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli vše, co ten již na realizaci díla vynaložil. Tím není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody či úroky z prodlení.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách zhotovitele v den odeslání elektronické objednávky objednatelem.

9.2. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem na třetí subjekt. Objednatel není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči zhotoviteli s jakoukoliv svojí pohledávkou za zhotovitelem.

9.3. Odesláním elektronické objednávky objednatel bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou na stránkách zhotovitele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

9.4. Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají jako příslušný k řešení sporů mezi nimi věcně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo zhotovitele.

9.5. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.

9.6. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018.

Informace o EET, viz kontakt.


Odkazy na další firemní microsite:

www.vazbafotoknih.cz - přehled používaných vazeb fotoknih, www.svatebnifotokniha.cz - tématický microsite, www.sitafotokniha.cz - vyhody šité vazby fotoknih, www.nejlepsifotokniha.cz - tématický microsite, www.fotoknihadovolena.cz - tématický microsite, www.fotoknihaknarozeninam.cz - tématický microsite

Zážitková fotokniha z Lázní LuhačoviceZOO park VyškovKovoZOO fotoknihaVýlet do Moravského krasuDino svět, cesta do pravěkuJak jsme stavěli náš důmHasiči, fotokniha pro SDHRally fotoknihaDárek pro děduDárek k narozeninámDárek pro muže, dárek pro tatínkaDárek pro zahrádkářeDárek pro fotbalistuDárek pro hasiče

FOTOKNIHU IHNEDFOTOKNIHU IHNEDFOTOKALENDÁŘ IHNEDFOTOKALENDÁŘ IHNED